zondag 27 februari 2011

Het Pad (De Stroom)

Als water dat stroomt, is de wijze op zijn pad
Als water dat stroomt waarheen de bedding het leidt.
Soms snel, soms stil en bijna onmerkbaar
Schijnbaar willoos en zonder een doel
Zich moeiteloos vormend en alles ontwijkend
Biedt het geen weerstand en voert het geen strijd

Maar toch...
Kan uiteindelijk niets het weerstaan en niets het ontwijken
Neemt het alles tenslotte op in zijn stroom

Tot ook de rivierbedding zelf zich vormt naar het water...

Spiegel

Ik kijk in de spiegel
Wie kijkt daar terug?
Ben ik dat?
Of is dat wie ik denk te zijn?

zaterdag 26 februari 2011

Ruimte, tijd, denken, realiteit..,

We leven in de veronderstelling dat ons bestaan in meerdere of mindere mate "individueel" is en dat dit bestaan zich uitstrekt in ruimte en in tijd.
Op die manier leven we ons leven dus volledig in "relativiteit" tot de ander en tot de wereld en het universum om ons heen.

Echter...
Al deze individualiteit en relativiteit, ervaren wij slechts in ons hoofd. In ons denken...
Ons denken is niet meer dan een geconditioneerd, een relatief en afhankelijk denken, gevormd door (relatieve) herinneringen en indrukken. Een denken dat naar zijn aard, zichzelf (en niets meer dan zichzelf) alléén maar op deze manier kán ervaren...

Zo gauw we ons echter bewust proberen te worden wie, of wat, de ervaring van dat denken in ons mogelijk maakt en wat zich van dat denken (als proces) bewust kan zijn, dan komen we mogelijk iets dichter bij de ware kern van de zaak.

Namelijk dat dit hele "relatieve" en "individuele" bestaan helemaal niet "werkelijk" bestaat, maar dat dit alleen maar kán bestaan ín ons denken...

Met denken (wat zich vanuit zijn aard niet anders dan in relativiteit kán afspelen) is deze realisatie echter niet te bereiken. Het is een alomvattend voelen, een fundamenteel wéten, (dat aanwezig is in ieder mens), maar dat alleen ervaren kan worden door jezelf (het zelf) niet langer te koppelen aan het denken en het denken daarmee los te zien van- en niet langer te ervaren als jezelf...

Als we deze weg verder bewandelen (b.v. in meditatie) dan leid die uiteindelijk tot de ervaring dat we in essentie helemaal geen "Zelf" (als in een ego, of een persoon) zijn, maar een "Alles", een "Één". Ons "Zelf" is daar niet meer dan een niet daarvan te onderscheiden onderdeel van...

De realisatie van dat één zijn, één met alles en met iedereen om ons heen en de beleving dat we als die éénheid bestaan op één plaatsloze plek, in één eeuwigdurend moment, is wat Zen-beoefenaren "Satori" noemen.

donderdag 24 februari 2011

De groots(t)e beLEVENis...

Onze grootste beLEVENis, is ongetwijfeld het leven zelf...

Met zijn hoogte- en zijn dieptepunten. Momenten van jubelend geluk en intens genot, die je alleen kunt ervaren dankzij de momenten van intens verdriet en pijn...

We kunnen al die fantastische beLEVENissen echter alleen ervaren, door het leven ook bewust te BE-leven.

"Belevenissen" doen we op in het NU. Niet in de toekomst, of in het verleden. Daar kunnen we alleen maar aan terugdenken, of op vooruit lopen...

Wat we ook voor plannen maken, waar we ook op hopen, ons voornemen, proberen te voorkomen, of verwachten..; wat er ook gebeurt, beLEVEN kunnen we het uiteindelijk alleen in het NU...

Het leven speelt zich daarom alleen NU af en dit NU, is alles wat we hebben...

Laten we er dus zuinig mee omgaan, alsof we het niet willen verliezen en laten we vooral proberen dit kostbare NU op ieder moment ten volle te beLEVEN..!

zaterdag 19 februari 2011

Levend in Aandacht...

Levend in Aandacht: Dingen doen en dingen voelen, terwijl je er met je volle aandacht bij aanwezig bent... Hoe anders dan ons moderne stressvolle leven, waar we “op de automatische piloot” niets anders lijken te doen dan van hot naar haar vliegen..!

Leven in aandacht, Mindfulness of Meditatie, zorgt ervoor dat je stopt met piekeren, minder stress ervaart, lekkerder in je vel zit, effectiever werkt en vooral, gelukkiger leeft.

Met mindfulness gaan we onze aandacht richten op het heden. Laten we even alle gedachten aan “straks” of “morgen” varen, en staan we stil bij wat we nu aan het doen zijn...

Mindfulness betekent dan ook:
  • Minder stress
  • Minder conflicten
  • Meer harmonie
  • Meer productiviteit / effectiviteit
  • Meer geluksgevoel / tevredenheid
  • Meer genieten van het leven

vrijdag 18 februari 2011

Geen woorden...

Voor wat ik weet heb ik geen woorden
Geen taal om het je uit te beelden

Dus zwijg ik nu om het te zeggen
Te laten voelen wat ik voel 

Wees stil en luister niet, zodat je hoort
Je ogen dicht, zodat je ziet:

Wat vast te houden door los te laten
en door vergeten te herinneren 
wat alles niet hoeft om te weten: 

Dat jij,
Dat niets, dat niemand... 
Dat overal, dat nergens...
Dat hier, dat nu...
Dat altijd, alles...

Wordt tot wat het is,
worden zal tot wat het was
en al was nog voor het werd!

Waterkant

Waterkant
Vliegende wolken, Wuivend riet
Slagregens slaan mijn gedachten plat

Vrede, Nu

Zolang ik morgen vrees en gisteren berouw
Blijft het heden buiten mijn bereik
kan ik ook vandaag niet leven    
of vrede vinden in het nu

woensdag 16 februari 2011

Nu...

Nu is nu alweer voorbij
Maar wordt straks toch weer tot nu
Nu is straks alweer daarnet
Nu was straks en daarnet was nu
Heden, verleden, toekomst,
Alles nu, nu, nu...

Bitter!

De geboorte van een mens is de geboorte van zijn lijden.
Des te langer hij leeft, des de dommer hij wordt.
Steeds krampachtiger probeert hij de onvermijdelijke dood te ontlopen.
Hoe bitter!
Hij leeft voor wat er buiten zijn bereik ligt.
Zijn hang naar overleven in de toekomst maakt hem ongeschikt te leven in het heden.
(Zhuang Zi)

dinsdag 15 februari 2011

Vingers die wijzen naar de maan

Religies, goeroes, leraren, priesters, doctrines, boeken enz., zijn slechts als vingers die wijzen naar de maan.
Zij putten zich uit in hun beschrijvingen en loftuitingen van de maan en wij drinken hun woorden. Kijkend naar de vinger, stellen we ons voor hoe mooi de maan wel moet zijn...

Op die manier gaan we op den duur echter de vinger houden voor de maan en dreigen we te vergeten dat de vinger ons slechts de weg wijst.

Om de schoonheid van de maan werkelijk te kunnen zien, moeten we ons uiteindelijk van de vinger afwenden en zelf naar de echte maan leren kijken...

Wei Wu Wei

zondag 13 februari 2011

Het Woord van GodDit is Mijn Woord

Ik ben Mijn Woord en Mijn Woord is wat Ik benHoor Mij en weet dat Mijn Woord Waarheid is.

Hoor Mij en weet dat wat u tot deze dag voor waar hield onwaar was

Hoor Mij en weet dat wat u in uw gebedshuizen aanbidt niet bestaande is.

Hoor Mij en weet dat uw heiligen en hun geschriften onheilig zijn en onwaar. 


Dit is Mijn Woord en daarmee het Woord van alles en zo het Woord dat alle andere woorden overbodig maakt...

"Bedenkwereld"


Een site voor mensen die zich "knel" voelen zitten en die zich geen raad meer weten.
Voor mensen die zich afvragen: waarom? of waarvoor?
Voor mensen die geen genoegen meer nemen met wat hen heel hun leven is voorgehouden.
Voor mensen die vraagtekens plaatsen bij wat door iedereen algemeen wordt aangenomen en geaccepteerd.
Voor mensen die de verantwoordelijkheid voor wat ze denken en voelen en doen zelf in de hand willen nemen.
Voor mensen dus die de waarheid willen kennen...

Een weg in de richting van een plek waar al deze vragen, net als de antwoorden erop, niet meer bestaan...

vrijdag 11 februari 2011

Denken, waarnemen en bewustzijn.


Denken doe je met je hersenen.

Waarnemen doe je met je hersenen op basis van de input van je zintuigen. Je kunt dan ook niets denken dan wat je hersenen via je zintuigen kunnen waarnemen.

Bewustzijn is niet de waarneming van wat je denkt, maar dat wat het waarnemen van het denken mogelijk maakt. 

De Vragen en hun Antwoorden...


Wat?

Niets. Alles.
Zijn” bestaat alleen in relatie tot zichzelf. Haar bouwstenen (tijd, ruimte, materie en bewustzijn) alleen in relatie tot elkaar. Tijd, ruimte en materie scheppen zichzelf in relatie tot elkaar. Ons bewustzijn neemt deze dimensies waar en schept op die manier van niets, iets. Het is dus het bewustzijn dat de illusie van onze wereld creëert en ons deze vervolgens laat waarnemen via onze zintuigen.


Waarom?

Nergens om. Daarom (om zichzelf).
Ons bewustzijn kan door onszelf niet worden waargenomen. Ons bewustzijn neemt ons waar.
Het bewustzijn kan zichzelf niet waarnemen. Het bewustzijn creëert de waarnemer, die op zijn beurt met zijn zintuigen de wereld om zich heen waarneemt en deze vervolgens in zijn hersenen omzet in een illusie van werkelijkheid.

Daarom ook kunnen wij geen uitspraak doen over een waarom en is er dientengevolge voor ons ook geen waarom. In ieder geval niet op het niveau van het bewustzijn. Wij zouden dan namelijk spreken voor het bewustzijn zelf en zoals gezegd, kunnen we dat niet waarnemen.

Niet vanuit het bewustzijn, maar met onze hersenen, ons denken, scheppen we voorkeuren en afkeuren voor wat positief of negatief is voor ons (illusoire) lichaam. Zo ook over de omstandigheden die ons welbevinden bevorderen of juist niet. Daarop baseren we vervolgens een moreel stelsel met begrippen als goed en kwaad. Dit soort begrippen bestaan echter alleen in relatie tot onszelf (ons denken) en niet tot ons bewustzijn. Voorzover wij er over kunnen oordelen, is het bewustzijn zelf amoreel. Het kent geen goed en geen kwaad. Geen doel- of wetmatigheid.


Wanneer?

Altijd en nooit.
Tijd bestaat (zoals alles) alleen in relatie tot bewustzijn. Het bewustzijn schept tijd in relatie tot ruimte en materie.


Waarheen?

Nergens. Overal.
Het leven / bewustzijn op zich is doelloos. Het heeft geen richting en geen bestemming. 
Het is... 
Slechts via het denken schept de mensheid haar eigen doelen, door zich via het denken ergens aan te hechten en/of op te richten.